Privacy Policy

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

บริษัทได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของเรา ดังนั้น

 • การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  • เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่แวะมายังเว็บไซต์ https://shop.thermoceutical-th.com/ ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ เช่น อีเมลแอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น
  • นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ เว็บไซต์ https://shop.thermoceutical-th.com/ จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)
 • การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  • เว็บไซต์ https://shop.thermoceutical-th.com/ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ, ที่อยู่, อีเมล์ และเบอร์โทร เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ส่งสินค้า ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของคุณในกิจการหรือกิจกรรมของ เว็บไซต์ https://shop.thermoceutical-th.com/ เท่านั้น
  • เว็บไซต์ https://shop.thermoceutical-th.com/ ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ เว็บไซต์ https://shop.thermoceutical-th.com/ ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้น
  • ในกรณีที่ เว็บไซต์ https://shop.thermoceutical-th.com/ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การจัดพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ เว็บไซต์ https://shop.thermoceutical-th.com/ เป็นต้น เว็บไซต์ https://shop.thermoceutical-th.com/ จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ เว็บไซต์ https://shop.thermoceutical-th.com/
 • สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
  • เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้ หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก https://shop.thermoceutical-th.com/ ก็ได้ โดยเพียงแต่กรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ เว็บไซต์ https://shop.thermoceutical-th.com/
 • การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
  • เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว็บไซต์ จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น เว็บไซต์ https://shop.thermoceutical-th.com/ จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลด้วย การใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol
 • การใช้คุกกี้
  • “คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ เว็บไซต์ https://shop.thermoceutical-th.com/ ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของคุณแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ของบริษัท https://shop.thermoceutical-th.com/ สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้”นั้นทำงานอีกต่อไป หากคุณเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว คุณจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่คุณแวะ หรือเยี่ยมชม หรือท่อง
   ทั้งนี้ เว็บไซต์ https://shop.thermoceutical-th.com/  จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ เว็บไซต์ https://shop.thermoceutical-th.com/  เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ เว็บไซต์

นโยบายการสั่งซื้อ

 • ผู้ใช้บริการทุกท่านยอมรับนโยบายทั้งหมดก่อนทำการสั่งซื้อและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

นโยบายการจัดส่งสินค้า

 • ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าออกหรือติดต่อกลับภายใน 2 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการชำระเงิน
 • ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าผ่าน ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือ เคอรี่ เอ็กเพลส ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ที่ https://shop.thermoceutical-th.com/my-account/orders/

นโยบายการคืนสินค้า

 • ลูกค้าสามารถทำการเปลี่ยน/คืนสินค้าใดๆ ก็ตาม ที่ชำรุดหรือยังไม่ได้เปิดใช้งาน ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (โดยถือตามเอกสารการรับสินค้าเป็นหลัก) โดยสินค้าที่จะทำการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่ท่านได้รับสินค้า โดยทางบริษัทจะทำการเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
 • สินค้ามีสภาพชำรุด เสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 • สินค้าส่งผิดรุ่น ผิดสี หรือขนาด
 • สินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า เกิดการชำรุดเสียหาย
 • หมายเหตุ
  • สินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งาน/ หรือสามารถลองสินค้าได้ แต่ต้องอยู่ในสภาพที่ใหม่
  • สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ของสินค้าและอุปกรณ์เสริม
  • หากท่านรับสินค้าไปเกิน 7 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าจากท่าน
  • กรณีสินค้าที่เป็นลดราคา (Stock Clearance) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าหรือคืนเงินทุกกรณี

ขั้นตอนการคืนสินค้า และคืนเงิน

หากท่านต้องการส่งสินค้าคืน กรุณาดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการคืนสินค้า เพื่อตรวจสอบว่าสินค้าส่งคืนของท่านอยู่ในเงื่อนไขการส่งคืนสินค้า หากท่านต้องการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่

 • ส่งคำร้องขอคืน แจ้งเหตุผลในการขอคืน พร้อมภาพถ่ายเพื่อเป็นหลักฐานในการพิจารณาคืนสินค้า และแจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อทุกครั้ง ไปที่ customerservice-skin@rachada.co.th
 • บริษัททำการตรวจสอบคำร้อง และพิจารณาผลการอนุมัติคำร้อง ภายใน 7 วัน การพิจารณาของบริษัทถือเป็นสิ้นสุด โดยบริษัทจะพิจารณาการคืน ดังนี้
  • คืนสินค้าชนิดเดิม ในกรณีที่สินค้าอยู่ภายใต้เงื่อนไขของนโยบายการคืนสินค้า
  • คืนเงินเต็มจำนวนของรายการสั่งซื้อให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่สินค้าอยู่ภายใต้เงื่อนไขของนโยบายการคืนสินค้า และ ทางบริษัทไม่สามารถหาสินค้ามาเปลี่ยนหรือทดแทนสินค้าเดิมที่ท่านได้สั่งซื้อไปได้ โดยทางบริษัทจะทำการคืนเงิน ผ่านช่องทางที่ชำระเงินของรายการนั้นๆ หรือ ท่านจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานทางบัญชี เพื่อให้บริษัทดำเนินการเรื่องการจ่ายเงินคืนเข้าในบัญชีธนาคารของท่าน โดยจะมีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 30-45 วันทำการ และทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบ เมื่อได้มีการจ่ายเงินคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  • ในบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ในการคืนเป็นเครดิตในการซื้อสินค้าผ่าน website ในอนาคต
 • บริษัทจะทำการติดต่อลูกค้า เพื่อแจ้งผลการพิจารณา และให้ลูกค้าส่งสินค้ากลับคืน
 • หลังจากได้รับสินค้ากลับคืนจากลูกค้า บริษัทจะใช้ระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนสินค้า ภายใน 7 วัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน

หากสินค้าที่ท่านได้รับไม่ถูกต้อง ชำรุด หรือเสียหาย ทางบริษัทยินดีที่จะชดเชยค่าส่งสินค้าสินค้ากลับตามอัตราไปรษณีย์ไทยและทำการเปลี่ยนสินค้าให้ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารคำสั่งซื้อ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

หากท่านต้องการส่งสินค้าคืน  กรุณาดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการคืนสินค้า เพื่อตรวจสอบว่าสินค้าส่งคืนของท่านอยู่ในเงื่อนไขการส่งคืนสินค้า หากท่านต้องการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่

บริษัท รัชดา เคมีคอลส์ จำกัด