Terms and Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก tHermoCEUTICAL Privilege Program

เงื่อนไขของสมาชิก tHermoCEUTICAL Privilege Program (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เงื่อนไขการให้บริการ”) เป็นข้อตกลงระหว่างบริษัท ลูเซนเทีย จำกัด ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่ง กับลูกค้าซึ่งลงทะเบียนสมัครสมาชิก tHermoCEUTICAL Privilege Program ตามเงื่อนไขกับบริษัท ซึ่งต่อไปเรียกว่า “สมาชิก” อีกฝ่ายหนึ่งเพื่อสมาชิกสามารถได้รับสิทธิพิเศษและหรือสะสมแต้มตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดผ่านบัตรสมาชิก tHermoCEUTICAL Privilege Program หรือ หมายเลขประจำตัวสมาชิกทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงช่องทางอย่างอื่นซึ่งอาจมีขึ้นในอนาคต ที่มีการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลของบริษัทเพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามที่บริษัทกำหนด โดยเงื่อนไขการให้สิทธิประโยชน์ของบริษัทอาจมีลักษณะกระทบสิทธิของสมาชิก ซึ่งสมาชิกควรอ่านและทําความเข้าใจอย่างละเอียด หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการของบริษัท สมาชิกสามารถติดต่อสอบถามทางบริษัทได้โดยทันที โดยรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขมีดังต่อไปนี้

 1. คำนิยาม “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิก tHermoCEUTICAL Privilege Program
  “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
 2. การเป็นสมาชิก
  ลูกค้าซึ่งประสงค์จะสมัครสมาชิก สามารถดำเนินการด้วยช่องทางและวิธีการดังนี้
  • ทางเว็บไซต์ www.shop.thermoceutical-th.com
  • ทาง Line Official Account
  • ทาง Facebook Messenger และ Instagram Inbox
 3. เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
  • การเก็บรวบรวม
   สมาชิกตกลงยินยอมให้บริษัทสามารถเข้าถึง เก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าซึ่งได้บันทึกและจัดเก็บอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) หรือตามพาสปอร์ต (Passport) หรือเอกสารอื่นใดที่ออกโดยหน่วยงานราชการ และ/หรือที่บริษัทเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นหรือบุคคลอื่นใดโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น รวมถึงการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดของข้าพเจ้าได้ ดังต่อไปนี้ ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขพาสปอร์ต วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รายการซื้อสินค้าหรือบริการใดๆ รวมถึงข้อมูลจากการที่สมาชิกสอบถามหรือมีปฏิสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท เช่น การให้ข้อคิดเห็น คำติชม ข้อซักถาม เป็นต้น
  • วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
   สมาชิกตกลงและยอมรับให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

   (ก) เพื่อเป็นการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างสมาชิกกับบริษัท เพื่อดำเนินการตามคำขอของสมาชิกก่อนเข้าทำสัญญานั้น เพื่อปฎิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทกับบุคคลอื่นอันเป็นประโยชน์ของสมาชิก ประมวลผลข้อมูลเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของสินค้าและบริการ การจัดหรือทำการตลาดเกี่ยวกับสินค้า บริการ และสิทธิประโยชน์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การทำวิจัย วิเคราะห์และสำรวจทางการตลาด การจัดทำข้อมูลสถิติ การนำเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ให้แก่สมาชิกในภาพรวม

   (ข) ประมวลผลข้อมูลเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของสินค้าและบริการ การจัดหรือทำการตลาดเกี่ยวกับสินค้า บริการ และสิทธิประโยชน์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การทำวิจัย วิเคราะห์และสำรวจทางการตลาด การจัดทำข้อมูลสถิติ การนำเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ให้แก่สมาชิก
   โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องวัตถุประสงค์และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิก ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายตามที่บริษัทกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องบัญญัติให้กระทำการดังกล่าวได้
  • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
   บริษัทอาจทำการเปิดเผยหรือส่งข้อมูลในภาพรวม ให้แก่บริษัทอื่นๆ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามข้อ 3.2 โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
   ทั้งนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ เปิดเผยแก่ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอกของบริษัท เพื่อความถูกต้องโปร่งใสในการบริหารจัดการ และการเปิดเผยให้หน่วยงานราชการโดยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น
  • ระยะเวลาในการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
   สมาชิกตกลงและยินยอมให้บริษัท ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าได้ตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้ายังเป็นสมาชิก และให้ทำลายหรือดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไปภายในกำหนดเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ความเป็นสมาชิกสิ้นสุดลง เว้นแต่ ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะไม่สามารถทำลายหรือลบได้อันเนื่องมาจากความจำเป็นของบริษัท ที่ต้องเก็บรักษาตามสัญญาอันเกี่ยวพันกับบุคคลอื่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด
  • สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
   สมาชิกมีสิทธิขอดูและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวมจากการสมัครเป็นสมาชิก โดยหากมีข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้มาโดยไม่ได้รับความยินยอมจากสมาชิก สมาชิกสามารถขอให้บริษัทเปิดเผยวิธีการได้มาได้ในกรณีบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น เช่น ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์หรือเว็บไซต์ เป็นต้น มีสิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล ระงับ หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้ ในกรณีที่สมาชิกยกเลิกการเป็นสมาชิก หรือบริษัทได้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ มีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันสมบูรณ์ได้ มีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในวัตถุประสงค์ที่สมาชิกได้ให้ความยินยอมไว้ โดยการใช้สิทธิตามข้อนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
  • ผลกระทบจากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล
   สมาชิกทราบว่าการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จะทำให้ไม่สามารถเป็นสมาชิก tHermoCEUTICAL Privilege Program ได้ แต่ยังสามารถใช้บริการอื่นๆ ได้ตามปกติ
   ทั้งนี้ สมาชิกสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกได้ตามเอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ที่ประกาศอยู่บน เว็บไซต์ https://shop.thermoceutical-th.com/privacy-policy/
 4. คุณสมบัติและหน้าที่ของสมาชิก
  สมาชิกทราบว่า
  • บุคคลที่จะทำการสมัครเป็นสมาชิก tHermoCEUTICAL Privilege Program ได้ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
  • กรณีที่สมาชิกมีอายุตั้งแต่ 10-19 ปี บริษัทมีสิทธิขอให้ผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำแทนผู้เยาว์ลงนามหรือแสดงความยินยอมในหนังสือยินยอมการสมัครสมาชิก tHermoCEUTICAL Privilege Program
   • เพิ่มเติม เพื่อใช้ในการสมัครสมาชิกหรือเพื่อคงสถานะการเป็นสมาชิกไว้ได้ โดยหากบริษัทได้ร้องขอเอกสารดังกล่าว แล้วสมาชิกหรือผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำแทนผู้เยาว์ปฏิเสธในการให้ความยินยอมในเอกสารนั้น บริษัทจำเป็นต้องทำการปฏิเสธการรับสมัครหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกนั้น ทั้งนี้ แต้มหรือสิทธิประโยชน์ที่ได้รับระหว่างการเป็นสมาชิกจะถูกโอนไปยังผู้ที่สมาชิกได้แจ้งความประสงค์ไว้
  • สมาชิกยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการสมัครสมาชิกเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเอง และได้ทำการสมัครสมาชิก tHermoCEUTICAL Privilege Program ด้วยตนเอง
  • ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่ใช้ในการสมัครสมาชิกเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
  • หากสมาชิกเจตนากรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการสมัครสมาชิกไม่ถูกต้องในสาระสำคัญที่อาจทำให้บริษัทมีความเสี่ยงทางกฎหมายหรือได้รับความเสียหาย เช่น อายุไม่ถึงเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด บริษัทมีสิทธิยกเลิกความเป็นสมาชิกดังกล่าวและสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์ใดๆ ที่สมาชิกได้รับจากการเป็นสมาชิกนั้น
 5. สิทธิประโยชน์
  ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่าสิทธิประโยชน์ที่บริษัทเสนอให้แก่สมาชิกแต่ละรายอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประวัติการซื้อสินค้าของสมาชิกแต่ละราย รายการโปรโมชั่นสินค้าแต่ละประเภท และ/หรือ นโยบายทางการตลาดของบริษัท
 6. การคืนสินค้า และ/หรือ แต้มสะสม
  • ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่า หากข้าพเจ้าคืนสินค้า ข้าพเจ้าต้องคืนแต้มสะสมที่ได้รับจากสินค้าที่คืนนั้น รวมทั้งของพรีเมียมซึ่งแลกรับมาจากแต้มสะสมไปก่อนแล้วนั้นแก่บริษัท โดยหากไม่สามารถส่งคืนของพรีเมียมในสภาพที่สมบูรณ์ได้ ข้าพเจ้าตกลงคืนเป็นเงินสดตามมูลค่าของพรีเมียมแทน
  • ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่า หากข้าพเจ้าใช้แต้มสะสมของข้าพเจ้าเพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าจากแบรนด์ tHermoCEUTICAL แล้วมีการคืนสินค้าบางรายการจากการชำระเงินในครั้งดังกล่าว ข้าพเจ้าจะไม่ได้รับแต้มสะสมที่ใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดในครั้งนั้นคืน
 7. การสะสมแต้ม จากการชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการ
  • ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่าการสะสมแต้มต้องแสดงความเป็นสมาชิก tHermoCEUTICAL Privilege Program ตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
  • ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่า การสะสมแต้มจากการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ เป็นไปตามรายการโปรโมชั่นสินค้าแต่ละประเภทที่บริษัทกำหนด และ/หรือนโยบายทางการตลาดของบริษัท
 8. การแลกหรือรับสิทธิประโยชน์
  ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่า ข้าพเจ้าจะต้องแสดงเบอร์สมาชิกพร้อมบัตรประชาชนทุกครั้งก่อนการแลกหรือรับสิทธิประโยชน์ใดๆ จากบริษัท โดยหากมีการแสดงสิทธิ หลังจากที่ธุรกรรมใดๆ ได้ดำเนินการไปแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมที่จะสละสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
 9. อายุการใช้งานของการเป็นสมาชิก tHermoCEUTICAL Privilege Program
  • สมาชิกไม่มีกำหนดอายุการใช้งาน สมาชิกสามารถตรวจสอบแต้มสะสมได้ที่ https://shop.thermoceutical-th.com/ หรือ ผ่านทาง Line Official Account หรือ FB Messenger
  • แต้มสะสมของสมาชิกมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับแต้ม โดยระบบจะตัดแต้มเมื่อครบอายุที่กำหนด
 10. การต่ออายุสมาชิก และ บัตรหรือหมายเลขประจำตัวสมาชิกทางอิเล็กทรอนิกส์
  ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่า บริษัทจะให้สิทธิ์ในการเปลี่ยนบัตรใหม่แก่ข้าพเจ้าตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 11. บัตรหรือถูกขโมย หรือสูญหาย
  • บัตรถูกขโมยหรือสูญหาย บริษัทตกลงจะทำการคืนแต้มสะสมให้ต่อเมื่อข้าพเจ้าได้มีการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน และได้แจ้งความจำนงขอออกบัตรใหม่กับบริษัท พร้อมทั้งแสดงบันทึกประจำวันแจ้งความร้องทุกข์ โดยข้าพเจ้าตกลงชำระค่าธรรมเนียมในการออกบัตรตามที่บริษัทกำหนด
  • หากบัตรถูกขโมยหรือสูญหายเกิดขึ้นจากการกระทำทุจริตใดๆ ของข้าพเจ้าหรือที่ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว บริษัทปฏิเสธไม่รับผิดชอบชดใช้แต้ม รวมทั้งสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่จัดเก็บอยู่ในบัตรคืนให้กับข้าพเจ้า
 12. บัตรชำรุด หรือ หมายเลขประจำตัวสมาชิกทางอิเล็กทรอนิกส์สูญหาย
  • กรณีบัตรชำรุดที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทดังต่อไปนี้ บริษัทจะดำเนินการออกบัตรใหม่ให้ โดยสมาชิกไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่
   • บัตรที่ไม่สามารถเปิดใช้ได้ในครั้งแรก ณ จุดขาย
   • บัตรที่ผ่านการตรวจสอบจากบริษัทแล้วพบว่าเป็นความชำรุดบกพร่องอันเกิดจากขั้นตอนการผลิต
   • บัตรชำรุดภายใน 15 วันนับจากวันเปิดใช้บริการบัตรครั้งแรก โดยที่การชำรุดนั้นมิได้เกิดจากเหตุภายนอกหรือการกระทำของผู้ถือบัตรเองไม่ว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทั้งนี้ สมาชิกต้องทำการติดต่อบริษัทเพื่อทำการเปลี่ยนบัตรใหม่
  • กรณีบัตรชำรุดที่บริษัทสงวนสิทธิ์การรับผิดชอบดังต่อไปนี้ หากสมาชิกประสงค์ที่จะใช้บริการบัตรดังกล่าว สมาชิกจะต้องขอออกบัตรใหม่และชำระค่าธรรมเนียมในการออกบัตรให้แก่บริษัท
   • บัตรชำรุดหลังจาก 15 วันนับจากวันที่มีการเปิดใช้บริการบัตรครั้งแรก
   • บัตรชำรุดจนไม่อาจเรียกหรืออ่านข้อมูลใดๆ จากหน้าบัตรหรือจากฐานระบบของบริษัท หรือไม่อาจพิสูจน์ได้ ว่าเป็นบัตรของบริษัท
  • บริษัทจะทำการโอนสิทธิประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลของบริษัทเข้าบัตรใหม่ให้แก่สมาชิกที่ชำรุดทุกกรณี
  • กรณีสมาชิกทำหมายเลขประจำตัวสมาชิกทางอิเล็กทรอนิกส์สูญหายหรือไม่แสดงตัวตนเพื่อยืนยันหมายเลขประจำตัวสมาชิกทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทปฏิเสธไม่รับผิดชอบชดใช้แต้ม รวมทั้งสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่จัดเก็บอยู่ในหมายเลขประจำตัวสมาชิกทางอิเล็กทรอนิกส์คืนให้กับข้าพเจ้า
 13. การยกเลิก
  • ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการสมัครนี้ โดยไม่ต้องส่งคืนเอกสารแก่ข้าพเจ้า หรือสามารถยกเลิกสมาชิกได้ โดยไม่จำเป็นต้องระบุสาเหตุการปฏิเสธ/ยกเลิกดังกล่าว หากสมาชิกมีความประสงค์ยกเลิกการเป็นสมาชิก สามารถแจ้งยกเลิกได้ที่ Customer Services: 02-295-0291-3 หรือ Facebook Messenger หรือ Line Official Account
  • กรณีสมาชิกร้องขอให้ยกเลิกความเป็นสมาชิก

ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่า

(ก) บริษัทต้องใช้เวลาในการดำเนินการยกเลิกความเป็นสมาชิกเป็นเวลา 30 วันนับแต่วันที่สมาชิกได้ร้องขอ อันเนื่องมาจากกระบวนการในการลบหรือทำลายข้อมูล หรือการทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป ต้องบอกกล่าวไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ดำเนินการด้วย ทั้งนี้ บริษัทอาจใช้เวลามากกว่า 30 วัน หากข้อมูลส่วนบุคคลมีปริมาณมากและซับซ้อน โดยหากต้องใช้ระยะเวลามากกว่า 30 วัน บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าว โดยในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทอาจทำการติดต่อไปยังท่านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมในการยืนยันตัวตนและเพื่อความปลอดภัย หรือเพื่อให้การลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น

(ข) ผู้ร้องขอจะไม่สามารถทำการสมัครสมาชิกใหม่ได้ภายในกำหนดเวลา 180 วัน หรือจนกว่าบริษัทจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น

 1. กรณีข้อโต้แย้ง หรือทุจริต
  • กรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับแต้มจากการเป็นสมาชิก ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับให้บริษัทมีอำนาจในการตรวจสอบและปรับแต้มย้อนหลังได้ไม่เกิน 180 วัน และการตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
  • กรณีพบว่ามีการฉ้อฉล ปลอมแปลง หรือการกระทำทุจริตใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งแต้มสะสม เพื่อแลกรับของพรีเมียม และ/หรือ สินค้า และ/หรือบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดของข้าพเจ้าหรือที่ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้อื่นกระทำการข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิ์ปฏิเสธการโอนสิทธิประโยชน์ของสมาชิก
 2. การเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม
  • ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกที่บริษัทกำหนดไว้ขณะที่แจ้งขอสมัครสมาชิก และรวมถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่อาจมีขึ้นในภายหน้า โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่าน เว็บไซต์ https://shop.thermoceutical-th.com/ หรือช่องทางใดๆ ของบริษัทต่อไป
  • ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสมาชิก การแลกของพรีเมียม และสิทธิประโยชน์ สิทธิพิเศษต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า กรณีที่มีปัญหาขัดแย้ง คำชี้ขาดของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 3. ค่าธรรมเนียมบัตรหรือหมายเลขประจำตัวสมาชิกทางอิเล็กทรอนิกส์
  • บัตรไม่มีค่าธรรมเนียมในการออกบัตร เว้นแต่เป็นกรณีบัตรถูกขโมยหรือสูญหายตามข้อ 11 และกรณีบัตรชำรุดที่บริษัทสงวนสิทธิ์การรับผิดชอบตามข้อ 12.2 ผู้ถือบัตรต้องชำระค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ 50 บาท
  • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม โดยมิต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า
 4. ทรัพย์สินทางปัญญา
  ข้าพเจ้าสมาชิกทราบว่าทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีอยู่บนแถบแม่เหล็กในบัตรเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท โดยห้ามมิให้ข้าพเจ้าโอน อนุญาต ลอกเลียน หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำสิทธิดังกล่าวไปใช้ในทางอื่นใด นอกเหนือจากการใช้เพื่อประโยชน์ของการใช้บัตรเท่านั้น หากมีการฝ่าฝืนกระทำการดังกล่าว บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่กระทำการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
 5. ภาษาและกฎหมายที่ใช้บังคับ
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ให้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ใช้บังคับ การแปลความหมาย การตีความ ความสมบูรณ์ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาคดี
 6. เหตุฉุกเฉิน/ข้อร้องเรียน
  กรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ หรือ หากมีเหตุร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อและแจ้งได้ที่แผนกบริการลูกค้าที่เบอร์ 02-295-0291-3 (9:00-17:00) หรือ Line Official Account หรือ Facebook Messenger
 7. ข้อสงวนสิทธิ์
  การสมัครและใช้สิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก tHermoCEUTICAL Privilege Program สามารถใช้ได้เฉพาะกับแบรนด์ tHermoCEUTICAL ประเทศไทยเท่านั้น บริษัทไม่มีจุดประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการ หรือการเสนอสิทธิประโยชน์ใดๆ แก่สมาชิก หรือการติดตามพฤติกรรมของสมาชิกเมื่ออยู่ในประเทศอื่น หากมีกรณีพิพาทให้เป็นไปตามข้อ 18